24/07/16

Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de uitschrijving bij de school of […]

Rolf Bindels

Uitschrijving in het HBO en WO
/

uitschrijving in het HBO en WO

Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien.

DUO en Studielink

De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de uitschrijving bij de school of universiteit geregeld is. Niets is echter minder waar! Iedere (tussentijdse) uitschrijving moet apart – en dus los van DUO – plaatsvinden bij de school of universiteit (via Studielink). DUO doet dit niet en met alleen een uitschrijving bij DUO loopt de verplichting om collegegeld te betalen dan ook gewoon door.

Een ander veelvoorkomend misverstand is dat veel studenten in de onjuiste veronderstelling verkeren dat wanneer zij in het eerste jaar vóór 1 februari met hun studie stoppen het reeds betaalde collegegeld dan wordt kwijtgescholden en zij dus recht hebben op terugbetaling van reeds betaald collegegeld. Dit is niet het geval. Onder omstandigheden worden het studentenreisproduct en – voor zover van toepassing – (aanvullende) beurs automatisch een gift.

Bij (tussentijdse) uitschrijving moeten twee situaties worden onderscheiden. Er bestaat namelijk een verschil tussen de situatie van studenten die wettelijk collegegeld betalen en de studenten die het instellingscollegegeld betalen:

Terugbetaling wettelijk collegegeld

Een student heeft aanspraak op terugbetaling van 1/12e gedeelte van het door hem verschuldigde wettelijk collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van zijn inschrijving duurt.

Simpel gezegd: De student hoeft geen collegegeld te betalen voor de maanden na zijn uitschrijving.

De uitzondering is uitschrijving in juli of augustus. Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft een student geen aanspraak meer op terugbetaling van nog resterende termijnen. Volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) staat het de onderwijsinstelling niet vrij om ook in andere gevallen tot vermindering of vrijstelling van het wettelijk collegegeld over te gaan.

Het is aan de student de bewijslast rust dat (en wanneer) hij/zij zich heeft uitgeschreven. De verantwoordelijkheid om voor uitschrijving zorg te dragen rust dan ook op de student, tenzij hierover met de onderwijsinstellingen in een specifiek geval andere afspraken zijn gemaakt.

Terugbetaling instellingscollegegeld

Er bestaat geen wettelijke verplichting van een hbo of universiteit om tot (tussentijdse) terugbetaling over te gaan van het instellingsgeld. Ook indien de student het studiejaar niet afmaakt is hij of zij het gehele instellingscollegegeld verschuldigd. Veel onderwijsinstellingen zijn hier niettemin coulant in. Deze onderwijsinstellingen hebben een eigen regeling getroffen voor terugbetaling van instellingscollegegeld en het is dan ook belangrijk om dit altijd na te gaan.

Veel studenten vergissen zich in de stappen die nodig zijn om hun studie stop te zetten en blijven daardoor met hoge kosten zitten. Ben jij ook nadat je gestopt bent met de studie nog veel collegegeld verschuldigd? We adviseren je graag over de mogelijkheden de schade te beperken. Dat doen we gratis. Ook in geval van een procedure kom je niet voor verrassend hoge kosten te staan. Meestal kunnen we voor € 143,- de hele procedure voeren.
Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

 

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…