22/07/16

De toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding gelden andere vooropleidingseisen dan voor de middenkaderopleiding. Een student kan zich inschrijving als hij voldoet aan de toelatingseisen. Aan de inschrijving ligt ten grondslag een overeenkomst tussen de school en de student: de onderwijsovereenkomst. Focus op vakmanschap 2011-2015 actieplan mbo Vanaf 2011 is […]

Gor Gabrelian

Toelating, inschrijving en de onderwijsovereenkomst in het MBO
/ /

Toelating, inschrijving en de overeenkomst MBO

De toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding gelden andere vooropleidingseisen dan voor de middenkaderopleiding. Een student kan zich inschrijving als hij voldoet aan de toelatingseisen. Aan de inschrijving ligt ten grondslag een overeenkomst tussen de school en de student: de onderwijsovereenkomst.

Focus op vakmanschap 2011-2015 actieplan mbo

Vanaf 2011 is met het Actieplan mbo Focus Vakmanschap een kwaliteitsslag gemaakt in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Onder het motto “basiskwaliteit op orde en de lag omhoog” is ingezet op een verhoging van de onderwijskwaliteit en een vereenvoudiging van het mbo als stelsel. Om het plan te kunnen uitvoeren is de wet aangepast. De zogenaamde drempelloze instroom (instroom zonder diploma) voor MBO niveau 2 is komen te vervallen. Voor studenten zonder een vooropleiding is een entreeopleiding geïntroduceerd. Deze entreeopleiding is in de plaats gekomen van het MBO niveau 1 en de Arbeidsmarktkwalificerende assistentenopleiding (AKA).

De niveau-indeling binnen het MBO is nu als volgt:

Toelatingseisen entreeopleiding (voorheen niveau 1)

Om een entreeopleiding te volgen, moeten studenten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de student voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4;
 • de student is op 1 augustus minimaal 16 jaar.
Toelatingseisen basisberoepsopleiding (niveau 2)

Sinds 1 augustus 2014 zijn er voor de basisberoepsopleiding vooropleidingseisen. Dit houdt in dat iedereen die de basisberoepsopleiding wil volgen, aan de volgende vooropleidingseisen moet voldoen:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: de student heeft een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: de student heeft een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: de student heeft een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • de student heeft een bewijs dat hij de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met gunstig gevolg heeft doorlopen;
 • de student is in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • een assistentenopleiding die opleidt tot hetzelfde beroep of dezelfde richting.
Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4)

Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding gelden dezelfde toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: de student heeft een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: de student heeft een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: de student heeft een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • de student heeft een bewijs dat hij de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg heeft doorlopen;
 • de student is in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Toelatingseisen specialistenopleiding (niveau 4)

Om de specialistenopleiding te volgen, heeft een student een diploma nodig van de vakopleiding (niveau 3), voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.

Mbo-instellingen verantwoordelijk voor toelatingsbeleid

In de wet staat dat mbo-instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun toelatingsbeleid. Zo kan bijvoorbeeld het toelatingsbeleid van het ROC van Amsterdam verschillen met dat van het ROC Midden-Nederland. Een school mag een student in bijzondere gevallen toelaten tot een beroepsopleiding, ook als hij niet voldoet aan de voorwaarden. Dit kan alleen als de school verwacht dat de student de opleiding met goed resultaat zal kunnen doorlopen.

Inschrijving voor 1 mei

Een student is zogenaamd inschrijfbaar als hij voldoet aan de toelatingseisen. Studenten kunnen zich via Studielink vóór 1 mei aanmelden voor een mbo-opleiding. De uiterlijke aanmeld datum kan per ROC-instelling verschillen. Sommige instellingen hanteren een aanmeldingsdatum tot 1 april.

Let goed op de uiterlijke inschrijfdatum, want te laat is te laat!

De onderwijsovereenkomst

Aan een inschrijving ligt ten grondslag een onderwijsovereenkomst tussen de school en de student. Dit staat ook met zoveel woorden in de wet. De onderwijsovereenkomst regelt de rechten en de plichten van zowel de student als de school. In de algemene voorwaarden (studentenstatuut, examenreglement, onderwijs- examenregeling) staat wat de student van de school mag verwachten én wat de school van de student verwacht.

Door de onderwijsovereenkomst te ondertekenen, gaan de student en de school een contract met elkaar aan. De rechten en plichten van zowel de school als de student moeten aan de orde komen. Er staan bijvoorbeeld afspraken in over schorsing en verwijdering maar ook over waar een student terecht kan als hij een klacht over de opleiding of de school heeft. Als één van de partijen zich niet aan de afspraken uit de onderwijsovereenkomst houdt, kan de andere (gedupeerde) partij de ander op basis van de afspraken in de onderwijsovereenkomst aanspreken.

Het belang van de onderwijsovereenkomst in het MBO wordt ook onderstreept in de uitspraak van de rechter in Maastricht (d.d. 12 januari 2006). De rechter komt tot de conclusie dat:

De school de afspraken die zijn vastgesteld in de onderwijsovereenkomst niet is nagekomen. De studenten hebben daardoor schade opgelopen, waarvoor de school aansprakelijk is. De studenten krijgen ieder een bedrag van € 10.000,- toegewezen.

Verder blijkt uit rechtspraak dat de algemene voorwaarden (studentenstatuut, examenreglement, onderwijs- examenregeling ) die horen bij de onderwijsovereenkomst aan de student ter hand moeten worden gesteld. Zo oordeelde de rechter in Arnhem (d.d. 17 april 2009) dat het ROC niet voldaan had aan deze plicht en de student daarom niet mocht verwijderen.

De toelating, inschrijving en onderwijsovereenkomst zijn bijzondere onderwerpen binnen het onderwijsrecht. Veel zaken gaan hier over, ook bij  de rechter. Onze onderwijsadvocaten weten er veel van af. Heb jij een vraag? Wij hebben het antwoord. Onze adviezen zijn gratis en ook een procedure hoeft niet duur te zijn. Studenten zijn voor de gehele dienstverlening meestal slechts € 143,- verschuldigd.

 

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.
LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…