24/07/16

Ontzettend veel juridische procedures gaan over de weigering van een hbo of universiteit om een student toe te laten tot het onderwijs of (her) in te schrijven. Veel rechtszaken hierover worden door studenten gewonnen, maar evengoed worden ook veel rechtszaken hierover door studenten verloren. Waar gaat dit nu allemaal over?   Wettelijke vereisten voor inschrijving […]

Rolf Bindels

Toelating en inschrijving in het HBO en WO

Toelating en inschrijving HBO en WO

Ontzettend veel juridische procedures gaan over de weigering van een hbo of universiteit om een student toe te laten tot het onderwijs of (her) in te schrijven. Veel rechtszaken hierover worden door studenten gewonnen, maar evengoed worden ook veel rechtszaken hierover door studenten verloren. Waar gaat dit nu allemaal over?

 

Wettelijke vereisten voor inschrijving

Het uitgangspunt is dat inschrijving openstaat voor studenten die voldoen aan de vooropleidingseisen en toelatingseisen. De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaalt verder dat tot de inschrijving niet wordt overgegaan dan nadat de student een bewijs heeft overgelegd dat het verschuldigde collegegeld is of wordt voldaan.

Verder bepaalt de WHW dat universiteiten en hbo-instellingen duidelijke procedureregels moeten hebben zodat een student weet aan welke (aanvullende) inschrijvingsvoorwaarden van de betreffende onderwijsinstelling hij/zij dient te voldoen.

Een eerste (verzoek tot) aanmelding en inschrijving dient in de regel uiterlijk op 1 mei plaats te vinden (voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderwerp: “Studiekeuzecheck”). Bij herinschrijving stellen de meeste onderwijsinstellingen als vereiste dat vóór 1 september aan alle toelatingsvoorwaarden moet zijn voldaan. Indien dit niet het geval is – en zeker wanneer een student niet voor 1 september aan het collegegeldvereiste heeft voldaan – wordt de student veelal uitgeschreven.

Onderwijsinstellingen te kort door de bocht

Veel studenten vechten de beslissing hen niet in te schrijven aan. Adviezen van de Geschillenadviescommissie (GAC) hierover en uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) laten een wisselend beeld zien. Duidelijk is wel dat onderwijsinstellingen de regels te strak hanteren.

Er is maar weinig aandacht voor de omstandigheden van het geval. Hoe om te gaan met een student die een verkeerd e-mailadres heeft doorgegeven? Of met de student die problemen heeft met zijn DigiD? De student die zijn/haar machtigingsformulier voor het collegegeld te laat heeft ingediend? Of de student die in de veronderstelling verkeerde dat de herinschrijving reeds via Studielink had plaatsgevonden maar verzending om een of andere (technische) reden toch niet (althans niet aantoonbaar) heeft plaatsgevonden? En welke rol spelen factoren als dat de student reeds op klasselijsten c.q. presentielijsten staat vermeld?

Onderwijsinstellingen tonen te weinig begrip voor de omstandigheden die hebben geleid tot de te late inschrijving, ondanks dat dit soms wel reden kan zijn de student toch toe te laten.

In ieder geval – en dat is goed nieuws voor studenten – bestaat ook bij het CBHO grote ergernis over de principiële opstelling van onderwijsinstellingen als het gaat om de rigide toepassing van procedureregels omtrent inschrijving. Het CBHO heeft dan ook in haar uitspraken vooropgesteld dat universiteiten en hbo-instellingen de verplichting hebben om aan haar inschrijvingsvoorwaarden een belangenafweging ten grondslag te leggen. Hierbij heeft het CBHO aangegeven studievertraging van herinschrijvers behoort te worden vermeden.

In dat licht bezien is het CBHO onder meer van oordeel dat bij herinschrijvers die zich voor 1 september voor herinschrijving hebben aangemeld, die inschrijving niet had mogen worden afgewezen. Met name wanneer die herinschrijving vanwege onvolledige opgave van de bankgegevens/de digitale machtiging niet is afgerond.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die aangeven hoe genuanceerd het vraagstuk over toelating en inschrijving ligt. Studenten die evenwel niet vóór 1 oktober aan alle voorwaarden hebben voldaan hebben – behoudens uitzonderlijke omstandigheden – weinig kans op succes bij de GAC of het CBHO. Dit laat zich wellicht verklaren door de omstandigheid dat onderwijsinstellingen enkel een rijksbijdrage voor een student ontvangen indien de inschrijving van de student voor 1 oktober definitief is voltooid.

Duidelijk is dat onderwijsinstellingen de regels omtrent inschrijving rigide toepassen. Dat leidt soms tot een onjuiste uitkomst. Indien de student een goede reden heeft voor de te late inschrijving kan de onderwijsinstelling toch verplicht zijn hem of haar in te schrijven.

Heb jij ook te maken met een onderwijsinstelling die weigert jou in te schrijven? Onze onderwijsrechtadvocaten beantwoorden graag je vragen. Dat doen we gratis. Ook een procedure hoeft niet duur te zijn. Studenten zijn voor de gehele dienstverlening meestal slechts € 143,- verschuldigd.

 

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

 

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…