24/07/16

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) biedt universiteiten en hbo-instellingen de mogelijkheid om voorschriften te geven en maatregelen te nemen met betrekking tot de goede gang van zaken in de gebouwen en terreinen van de onderwijsinstelling. Die maatregelen kunnen inhouden dat aan een student die de bedoelde voorschriften heeft overtreden, de […]

Rolf Bindels

Schorsing in het HBO en WO

Schorsing in het HBO en WO

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) biedt universiteiten en hbo-instellingen de mogelijkheid om voorschriften te geven en maatregelen te nemen met betrekking tot de goede gang van zaken in de gebouwen en terreinen van de onderwijsinstelling. Die maatregelen kunnen inhouden dat aan een student die de bedoelde voorschriften heeft overtreden, de toegang tot die gebouwen en terreinen geheel of gedeeltelijk voor de tijd van ten hoogste een jaar wordt ontzegd.

Wanneer mag een onderwijsinstelling een student schorsen?

Een student moet zich echt ernstig hebben misdragen wil een schorsing tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren.

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) heeft in dit kader herhaaldelijk en duidelijk aangegeven dat een schorsing van een student moet worden aangemerkt als een straf. Een straf mag alleen worden opgelegd als dat gerechtvaardigd is. Aan een schorsing dient de onderwijsinstelling dan ook feiten, omstandigheden en verklaringen ten grondslag te leggen die de schorsing (en de duur daarvan) kunnen dragen.

De onderwijsinstelling zal dan ook allereerst alle feiten moeten vaststellen. Die feiten moeten zo ernstig zijn dat aan de onderwijsinstelling de bevoegdheid toekomt om een disciplinaire maatregel (zoals een schorsing) aan een student op te leggen. Vervolgens zal de onderwijsinstelling ook aannemelijk moeten maken dat de door haar opgelegde maatregel als een passende sanctie kan worden aangemerkt.

Schorsing vaak te zwaar

Het komt regelmatig voor dat niet aan deze twee bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Er zijn dan ook vele voorbeelden bekend waarbij een CBE of het CBHO tot de conclusie is gekomen dat de beslissing van de onderwijsinstelling om een student te schorsen niet gerechtvaardigd is. In die gevallen is sprake van een onzorgvuldig besluit.

Bij een schorsing moet de onderwijsinstelling zo veel mogelijk voorkomen dat de student studievertraging oploopt. Het moet mogelijk zijn voor de student om tentamens af te leggen, zo nodig op een andere locatie. Ook moet de student de kans krijgen thuis het onderwijs voort te zetten door middel van zelfstudie.

Als het CBE of het CBHO het schorsingsbesluit vernietigt kan een student op grond van onrechtmatige daad of wanprestatie een schadevergoeding vorderen. Alleen is dit achteraf optreden en is de schade dan dus al geleden. Het verdient dan ook de voorkeur om als student direct stappen te ondernemen wanneer de onderwijsinstelling een disciplinaire maatregel zoals schorsing heeft opgelegd. Wellicht dat dan al in een vroegtijdig stadium de maatregel ongedaan gemaakt kan worden en dus (verdere) schade kan worden voorkomen.

Onderwijsinstellingen kiezen er steeds vaker voor studenten te schorsen. Dat is lang niet altijd de beste oplossing. Een schorsing heeft voor studenten immers grote gevolgen. Ben jij ook ten onrechte (lang) geschorst? Onze onderwijsrechtadvocaten adviseren je graag. Dat doen we gratis. Ook als een procedure noodzakelijk is hoeft dat niet duur te zijn. Meestal kost het studenten slechts € 143,-.
Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

 

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…