23/07/16

Op grond van de wet en de onderwijsovereenkomst zijn scholen verplicht deugdelijk onderwijs aan te bieden aan studenten. Als een student studieachterstand opbouwt is een school verplicht om het mogelijk te maken om de studieachterstand weg te werken. De verplichtingen van een school zijn niet oneindig. Is de studievoortgang van een student onvoldoende dan kan […]

Gor Gabrelian

Bindend studieadvies in het MBO
/

bindend-studieadvies-mbo

Op grond van de wet en de onderwijsovereenkomst zijn scholen verplicht deugdelijk onderwijs aan te bieden aan studenten. Als een student studieachterstand opbouwt is een school verplicht om het mogelijk te maken om de studieachterstand weg te werken. De verplichtingen van een school zijn niet oneindig. Is de studievoortgang van een student onvoldoende dan kan een school een bindend studieadvies afgeven, de onderwijsovereenkomst beëindigen en de student uitschrijven.

 

Studievoortgangsgesprek

Om de ontwikkeling van studenten goed te volgen en (het ontbreken van) de voortgang

te bespreken met een student is het vaste praktijk van scholen om met studenten tijdens hun eerste jaar na inschrijving een studievoortgangsgesprek te voeren. Indien blijkt dat de studievoortgang onvoldoende is kan het studievoortgangsgesprek mondt leiden een bindend studieadvies. Bij een (negatief) bindend studieadvies moet de student stoppen met de opleiding.

Maar voordat de school een (negatief) bindend studieadvies afgeeft aan de student, moet zij de student informeren en zo nodig waarschuwen over de studievoortgang. Boekt de student onvoldoende voortgang, dan moet de school de student in de gelegenheid stellen om de studieachterstand weg te werken en de studievoortgang te verbeteren. Het studieadvies mag voor de student geen verassing zijn.

Zo heeft de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (d.d. 3 maart 2014) in een zaak over bindend studieadvies geoordeeld dat:

De school heeft met regelmaat de student gewezen op zijn studieachterstand en extra begeleiding aangeboden. Ook heeft de school gewaarschuwd voor de gevolgen van de studieachterstand. Daarmee heeft de school heeft voldaan aan haar verplichtingen, zo oordeelde de Klachtencommissie.

Uiteindelijk volgt het bindend studieadvies. Het advies komt in twee smaken, positief of negatief. Is het advies positief dan mag de student zijn opleiding voortzetten. Bij een negatief advies moet de student zijn opleiding direct staken.

Wettelijke regeling

Het bindend studieadvies is voor het hoger onderwijs (HBO en Universiteit) uitvoerig in de wet geregeld. Voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is dat niet het geval. In tegendeel, de wet regelt alleen het bindend studieadvies voor de entreeopleiding (MBO-niveau 1).

De wet schrijft voor dat de school aan iedere student die is ingeschreven in een entreeopleiding uiterlijk vier maanden na het begin van de opleiding advies uitbrengt over de voortzetting van zijn opleiding.

In de wet staat niets vermeld over het bindend studieadvies in het MBO-niveau 2, 3 en 4. De wetgever is hier wel mee bezig en heeft daartoe het wetsvoorstel “Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs” ingediend. Mocht dit wetsvoorstel worden aangenomen dan wordt het bindend studieadvies in het gehele MBO tot in de puntjes uitgewerkt in de wet.

Bindend studieadvies na het eerste studiejaar

Veel scholen geven ook in het tweede of derde studiejaar nog bindend studieadviezen. Een student moet dan, ondanks dat hij het eerste jaar met succes heeft afgerond, stoppen met de opleiding. De scholen beroepen zich dan op afspraken die zijn vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Het is maar de vraag of een school ook na het eerste studiejaar een bindend studieadvies mag afgeven. De wetgever heeft voor het MBO-niveau 1 opleidingen de bevoegdheid van scholen beperkt tot de eerste vier maanden na start van een opleiding.

In het hoger onderwijs is de bevoegdheid van hogescholen en universiteiten beperkt tot het eerste jaar. Na het eerste studiejaar mogen de onderwijsinstellingen geen bindend studieadvies meer afgeven.

Verder blijkt uit het hierboven genoemde wetsvoorstel voor het MBO dat het de bedoeling van de wetgever is om daarbij aansluiting te zoeken bij het bindend studieadviesstelsel van het hoger onderwijs. Het bindend studieadvies moet in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding worden afgegeven.

Zorgvuldigheid en motivering

Omdat een bindend studieadvies grote gevolgen heeft voor een student, moeten scholen hier voorzichtig mee om gaan. De verplichtingen van de school en de verplichtingen van de student moeten duidelijk worden vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Een bindend studieadvies mag alleen worden gegeven indien deze afspraken aan het begin van de opleiding zijn gemaakt en voor de student duidelijk waren.

Een bindend studieadvies moet schriftelijk worden uitgebracht, met redenen zijn omkleed, een verwijzing bevatten naar afspraken in de onderwijsovereenkomst, met benoeming van het wettelijk kader en een rechtsmiddelenclausule bevatten. Dat is nogal wat. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat veel scholen de mist ingaan met het afgeven van een bindend studieadvies.

Dit artikel biedt wat achtergrondinformatie voor geïnteresseerden. Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over het bindend studieadvies. Als je een bindend studieadvies hebt ontvangen en het er niet mee eens bent, moet je binnen twee weken beroep instellen bij de Commissie van Beroep voor de Examens (CBE). Een van onze onderwijsrechtadvocaten kan jou bijstaan in de procedure bij de CBE. Meestal voor maar slechts € 143,- en soms helemaal gratis. Let op de termijn van twee weken en neem tijdig contact op met ons.

 

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.
LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…