20/01/17

De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.

Rolf Bindels

HU schiet tekort voor de opleiding BMH
/ / / /

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging

BIG-registratie

Enkele hogescholen – waaronder de HU en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) – bieden de opleiding Medische Hulpverlening (BMH) aan. Deze opleiding beoogt op te leiden voor verschillende beroepen in de medische sector. Om de beroepen te mogen uitoefenen is registratie vereist in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). De HU heeft de opleiding niet op tijd aangemeld voor registratie. Door het ontbreken van de registratie zijn stagebedrijven niet bereid studenten stageplaatsen aan te bieden..

Enkele honderden studenten hebben studievertraging opgelopen, omdat er onvoldoende stageplaatsen beschikbaar zijn gekomen. Bovendien – en door het ontbreken van een BIG-registratie – hebben heel veel studenten moeite met het vinden van een baan die aansluit op de opleiding.

Overwegingen van de rechter

De vraag die de rechter heeft beantwoord is als volgt: Is de HU aansprakelijk voor de schade die de studenten lijden? Het korte antwoord: Ja.

Allereerst overweegt de rechtbank dat één van de hoofdverplichtingen van een onderwijsinstelling daarin is om de student in staat te stellen zonder noemenswaardige studievertraging af te studeren. Ook moet de onderwijsinstelling ervoor zorgen dat afgestudeerden in aanmerking komen voor de functies waarvoor de opleiding opleidt.

Vervolgens overweegt de rechtbank dat aan de zorgvuldigheid die een onderwijsinstelling jegens (aankomend) studenten moet betrachten, hoge eisen mogen worden gesteld. Voor studenten is belangrijk dat zij de opleiding in de nominale studieduur kunnen afronden en daarna in aanmerking komen voor een op de studie aansluitende functie. Een onderwijsinstelling dient zich dit goed te realiseren.

De stelling van de HU dat het de verantwoordelijkheid van studenten is om een stageplaats te vinden wordt door de rechtbank weggewuifd. Het is aan de onderwijsinstelling om ervoor zorg te dragen dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn, aldus de rechter. Ook het argument van de HU dat bij een nieuwe opleiding studenten er rekening mee moeten houden dat het moeilijker is om een passende baan te vinden vindt geen gehoor. De rechter oordeelt dat studenten er van uit mogen gaan dat zij na afronding van hun opleiding in aanmerking komen voor een daarop aansluitende functie

De uitspraak van de rechtbank is dan ook kraakhelder. In een eerdere door Honoré Advocaten gevoerde zaak had de rechtbank al geoordeeld dat op een onderwijsinstelling een bijzondere zorgplicht rust om studenten, dan wel hun ouders, tijdig en volledig te informeren over hun studie en studentenrechten.

Onderwijsinstelling vaak onzorgvuldig

Goed en duidelijk: wet en rechtspraak leggen aan onderwijsinstellingen bijzondere en hoge zorgvuldigheidseisen op. Dat het zo nu en dan misgaat is dan ook niet onbegrijpelijk; iedereen maakt fouten. Het is daarentegen wel onbegrijpelijk, onaanvaardbaar en – vooral – frustrerend voor studenten (en hun ouders) dat de HU weigert om haar tekortkomingen in te zien. Laat staan dat zij bereid is om haar fouten te erkennen.

Deze zaak staat niet op zichzelf. Regelmatig komen wij de situatie tegen dat onderwijsinstellingen aangeven zich weliswaar verantwoordelijk te voelen, maar absoluut niet aansprakelijk.

Onderwijsinstellingen leggen de lat steeds hoger en van studenten wordt steeds meer verwacht. Vanzelfsprekend brengt dit met zich dat onderwijsinstellingen ook zichzelf de maat moeten nemen. En helaas gebeurt dat laatste – zo zien wij regelmatig – in onvoldoende mate met alle gevolgschade voor studenten van dien.

Voor iedere student die studievertraging oploopt of schade ondervindt door tekortschietend of onrechtmatig handelen loont het om juridisch advies in te winnen. Neem vrijblijvend contact op met onze onderwijsrechtadvocaten. Wij adviseren graag over de mogelijkheden.

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…