24/07/16

De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder studiekeuzecheck, toelating, en dergelijke); restitutie […]

Rolf Bindels

De procedure bij de Geschillenadviescommissie

Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.

 

Bevoegdheid van de GAC

Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer:

  • in- of uitschrijving (waaronder studiekeuzecheck, toelating, en dergelijke);
  • restitutie wettelijk collegegeld;
  • restitutie instellingscollegegeld;
  • financiële ondersteuning (bijvoorbeeld weigering bestuursbeurs);
  • schorsing (anders dan als gevolg van tentamenfraude);
  • vergoeding studiefinanciering;
  • hoogte collegegeld;
  • profileringsfonds.

Over al dit soort onderwerpen kunnen studenten een bezwaarschrift indienen. Dit moet uiterlijk binnen zes weken nadat de student een besluit heeft ontvangen zijn gebeurd. Een bezwaarschrift dat na zes weken wordt ingediend is te laat en wordt niet behandeld.

Samenstelling

De GAC bestaat uit drie leden. De leden van de GAC zijn functioneel onafhankelijk. De GAC wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Behandeltermijn

Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) wordt over een bezwaarschrift binnen tien weken na ontvangst beslist.

Bij onverwijlde spoed kan aan de voorzitter van de Geschillenadviescommissie worden gevraagd om de GAC zo spoedig mogelijk bijeen te roepen en advies uit te laten brengen. In ieder geval dient binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de universiteit of hbo-instelling een beslissing op bezwaar te zijn genomen. Dit is dus zes weken sneller dan wanneer geen sprake is van onverwijlde spoed.

Mondelinge behandeling

De student mag zijn standpunt mondeling tijdens een hoorzitting toelichten en zich daarbij laten bijstaan door een (juridisch) gemachtigde. De GAC kan ook vragen stellen tijdens de hoorzitting.

Beslissing op bezwaar en beroep

Na het uitbrengen van het advies door de Geschillenadviescommissie aan de universiteit dan wel hbo-instelling neemt de onderwijsinstelling een beslissing op bezwaar. De onderwijsinstelling is niet verplicht om het uitgebrachte advies over te nemen, maar moet wel als zij van dit advies wil afwijken dit gemotiveerd doen. Ook dat is een wettelijk vereiste.

Wanneer een student het niet eens is met de beslissing op bezwaar dan kan hij/zij daartegen in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Bezwaarschriften worden bij de Geschillenadviescommissie vaak ongegrond verklaard omdat de student niet goed weet wat hij in het bezwaarschrift moet zetten. Advies van een advocaat gespecialiseerd in het onderwijsrecht helpt. Onze onderwijsrechtadvocaten adviseren je graag. Dat doen we gratis. Ook het voeren van een procedure bij de Geschillenadviescommissie hoeft niet duur te zijn. Meestal kost het studenten slechts € 143,-.
Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

 

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…