22/07/16

Fraude en plagiaat zijn van alle tijden en komen niet alleen onder studenten voor. Plagiaat kwam zelfs bij de oude Grieken en Romeinen al voor. Ook in de Nederlandse wetenschap gaat nogal eens wat mis. Een beschuldiging van fraude of plagiaat kan betekenen dat je moet stoppen met je studie, maar dat hoeft lang niet […]

Patrick Folsche

Fraude en plagiaat in het MBO
/ / /

fraude en plagiaat in het MBO

Fraude en plagiaat zijn van alle tijden en komen niet alleen onder studenten voor. Plagiaat kwam zelfs bij de oude Grieken en Romeinen al voor. Ook in de Nederlandse wetenschap gaat nogal eens wat mis. Een beschuldiging van fraude of plagiaat kan betekenen dat je moet stoppen met je studie, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn.

 

Het verschil

Fraude en plagiaat zijn niet hetzelfde. Plagiaat is het kopiëren van het werk van iemand anders, en doen alsof dit van jezelf is. Als je tekst van iemand anders gebruikt moet je duidelijk aan te geven van wie de tekst afkomstig is. Doe je dat niet dan lijkt het alsof je de tekst zelf hebt geschreven terwijl dat niet zo is en dat is plagiaat.

Fraude is een vorm van bedrog. Van afkijken op een tentamen tot het doen van valse belastingaangifte, het valt allemaal onder de noemer fraude. Plagiaat is een vorm van fraude, maar fraude kent meer vormen dan alleen plagiaat.

De laatste jaren hebben onderwijsinstellingen hun fraude en plagiaatbeleid flink verscherpt. De aanpak bestaat uit twee delen. Het herkennen van fraude, en het bestraffen ervan.

Het herkennen van fraude

Het herkennen van fraude werkt tegenwoordig anders dan het herkennen van plagiaat Plagiaatdetectie verloopt tegenwoordig via online systemen zoals Ephorus en TurnItIn. Het herkennen van andere soorten van fraude gaat doorgaans nog op de ouderwetse manier.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat studenten niet goed weten wanneer iets plagiaat is en wanneer niet. Onderwijsinstellingen informeren studenten hierover doorgaans slechts mondjesmaat. Studenten gaan daardoor soms onbewust, en zonder kwade bedoelingen, in de fout.

Plagiaatdetectiesystemen als Ephorus en TurnItIn zijn geavanceerd en effectief. Ingeleverd werk wordt vergeleken met een enorme hoeveelheid ander werk. Er wordt niet alleen vergeleken met stukken die online te raadplegen zijn, maar ook met stukken afkomstig van de interne databases van (andere) onderwijsinstellingen. Deze plagiaatdetectiesystemen laten exact zien waarmee overeenkomsten zijn aangetroffen: titel, gelijkende inhoud, vindplaats, datum.

Een hoog percentage betekent echter nog niet per se dat er sprake is van plagiaat dat bestraft dient te worden. Het percentage is immers alleen een wiskundig computerresultaat. Een persoon zal zich vervolgens over de verschillende teksten moeten buigen om te bepalen of inderdaad sprake is van plagiaat.

  • Heeft de student de gekopieerde teksten geciteerd, en aangegeven van welke bron deze afkomstig zijn?
  • Heeft de student in eigen woorden opgeschreven wat hij ergens anders heeft gevonden?
  • Van hoeveel verschillende bronnen zijn de overeenkomende teksten afkomstig?

Wanneer de bronvermelding in orde is, is geen sprake van plagiaat. Wanneer de ‘gekopieerde’ stukken met juiste bronvermelding worden aangemerkt als onschuldig, blijft een percentage over van gekopieerde tekst. De vraag is dan, bij welk percentage is sprake van plagiaat dat bestraft dient te worden? 50%? 30%? 10%?

Op die vraag bestaat geen duidelijk antwoord. In de rechtspraak is wel een, voorzichtige, lijn te herkennen. Rechters vinden dat een percentage uit een computerprogramma niet voldoende is om plagiaat bewezen te achten. Ook niet als het een hoog percentage is. Het is aan de examencommissie om het werk door te nemen, of door te laten nemen, en vast te stellen of sprake is van plagiaat. Veel onderwijsinstellingen varen, ten onrechte, blind op het resultaat van hun plagiaatscanners.

Andere vormen van fraude zoals bijvoorbeeld afkijken, het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het tentamen, of het bemachtigen van het antwoordmodel voor het tentamen worden doorgaans op de ouderwetse manier vastgesteld. De surveillant of docent merkt het op en maakt er een rapport van op dat aan de Examencommissie ter beschikking wordt gesteld.

Het bestraffen van fraude

De basis voor de bestraffing van fraude vind men niet terug in de wet. Scholen regelen zelf hun fraudebeleid en leggen dit beleid vast in het examenreglement. In het examenreglement vind je ook de straffen terug die kunnen worden opgelegd aan een student die zich schuldig heeft gemaakt aan fraude of plagiaat. De school mag geen straf geven die niet in het reglement staat.

Soms wordt in de reglementen gesproken over ‘onregelmatigheden’. Fraude en plagiaat zijn ook onregelmatigheden.

De straffen die op fraude en plagiaat gesteld zijn verschillen per school. Bij de meeste scholen is het zo dat ernstigere fraude, zwaarder bestraft wordt. Ook in geval van herhaalde fraude worden zwaardere straffen opgelegd.

In beroep tegen een straf wegens fraude of plagiaat

Tegen beslissingen van de examencommissie staat beroep open bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Dat geldt ook voor straffen wegens fraude of plagiaat. Doorgaans is alleen de examencommissie is bevoegd een sanctie op te leggen.

Het beroep richt zich veelal tegen de vaststelling van de fraude zelf.

Een percentage uit Ephorus is niet voldoende voor een straf. Indien de onderwijsinstelling geen nader onderzoek heeft verricht kan de straf niet in stand blijven.

Voor fraude, in andere vorm dan plagiaat, geldt dat het vaak een kwestie is van getuigenbewijs. Wie heeft gezien dat is afgekeken? Is die persoon bereid dat voor de rechter te verklaren? Zijn er tentamenantwoorden (of kladpapier) waaruit fraude blijkt? De student dient in de gelegenheid te worden gesteld zijn of haar kant van het verhaal te vertellen en zelf getuigen op te roepen.

Ook indien de fraude vast staat of is toegegeven kan beroep worden ingesteld tegen een te zware sanctie.

Een beschuldiging van fraude of plagiaat kan het einde betekenen van een studentencarrière. Als je beschuldigd wordt van fraude of plagiaat is het daarom belangrijk juridisch advies in te winnen. Vaak kan een sanctie worden afgewend, ongedaan worden gemaakt of verminderd. Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten onderwijsrecht. Wij adviseren graag over de mogelijkheden.

 

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.
LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…