24/07/16

Veel onderwijsinstellingen brengen niet alleen collegegeld bij studenten in rekening maar belasten studenten ook met diverse extra kosten. Hierbij valt te denken aan excursiegelden, vastrechtpractica, stagebijdragen, kosten voor ict, etc. En die kosten kunnen per student flink oplopen! Mogen hbo- en wo-instellingen deze kosten nu ook aan haar studenten doorbelasten? Uitgangspunt: alleen wettelijk collegegeld Zogenaamd ‘bekostigd […]

Rolf Bindels

Extra kosten

Extra kosten in het MBO, HBO en WO

Veel onderwijsinstellingen brengen niet alleen collegegeld bij studenten in rekening maar belasten studenten ook met diverse extra kosten. Hierbij valt te denken aan excursiegelden, vastrechtpractica, stagebijdragen, kosten voor ict, etc. En die kosten kunnen per student flink oplopen! Mogen hbo- en wo-instellingen deze kosten nu ook aan haar studenten doorbelasten?

Uitgangspunt: alleen wettelijk collegegeld

Zogenaamd ‘bekostigd onderwijs’ wordt gefinancierd met geldelijke middelen van de overheid. De meeste universiteiten en hbo-instellingen zijn door de overheid bekostigde opleidingen. Dit brengt allerlei voordelen voor deze onderwijsinstellingen mee, maar ook verplichtingen.

In de kern komt deze overheidsbekostiging erop neer dat onderwijsinstellingen voor haar publieke taak geld ontvangt van het Rijk, terwijl de student voor deze vorm van onderwijs een door het Rijk vastgestelde onderwijsbijdrage – het collegegeld – betaalt. Dit moet worden gezien in het licht van het feit dat het hier gaat om een kerntaak van de overheid, namelijk het aanbieden van betaalbaar onderwijs aan studenten, zodat studenten ook daadwerkelijk toegang hebben en houden tot het onderwijs.

Bij de door de overheid vastgestelde onderwijsbijdrage is ook reeds rekening gehouden met de omstandigheid dat de ene opleiding meer kost (per student) dan de andere. Zo kan bijvoorbeeld een opleiding Tandheelkunde dan ook geen aanvullende kosten bij studenten in rekening brengen met het argument dat haar opleiding veel meer kosten met zich brengt dat bijvoorbeeld een studie Rechten.

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is dan ook kraakhelder: naast wettelijk collegegeld mag geen andere geldelijke bijdrage bij studenten in rekening worden gebracht tenzij de Minister van Onderwijs op deze duidelijke regel een uitzondering heeft gemaakt. Dergelijke uitzonderingen zijn echter nooit gemaakt.

Onderwijsinstellingen vaak in de fout met extra kosten

De praktijk is echter weerbarstig. Ondanks (vele) klachten van studentenraden, het ISO, het LSR en zelfs de Ombudsman, brengen veel onderwijsinstellingen allerlei aanvullende kosten bij studenten in rekening.

De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft herhaaldelijk in zijn brieven aan de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen benadrukt dat de inschrijving van en deelname aan een opleiding uitsluitend afhankelijk mag worden gesteld van betaling van het wettelijke collegegeld. Een onderwijsinstelling mag geen extra (verplichte) eigen bijdrage in rekening mag brengen.

Betekent dit nu dat er geen enkele situatie denkbaar is waarin instellingen wel een eigen bijdrage zouden mogen verlangen van studenten? Jawel: in de eerste plaats kan hierbij gedacht worden aan kosten voor onderwijsvoorzieningen die geen deel uitmaken van het verplichte onderwijs. Het gaat hierbij dus om activiteiten die de onderwijsinstelling aanbiedt, maar waarvoor geen verplichting bestaat om deze activiteiten (in het kader van het onderwijs) aan te bieden, zoals deelname aan een facultatieve excursie of het bijwonen door een student van een bijeenkomst met gastsprekers.

In de tweede plaats kan gedacht worden aan kosten voor onderwijsbenodigdheden, zoals bijvoorbeeld readers, wettenbundels, microscoop, sportkleding en dergelijke. De WHW ziet niet op deze kosten en studenten worden dan ook geacht om zelf de kosten voor onderwijsbenodigdheden te dragen. Deze onderwijsbenodigdheden zijn ook eigendom van de student.

Als de onderwijsinstelling zelf materialen aan studenten aanbiedt dan dient dat plaats te vinden op basis van vrijwilligheid en moet de student er ook voor mogen kiezen om de materialen ergens anders te kopen. Doorberekende kosten voor materiaal moeten redelijk zijn en in verhouding tot de kosten van de daadwerkelijk benodigde onderwijsbenodigdheden.

In de derde plaats kan worden gedacht aan kosten die helemaal niets van doen hebben met de opleiding. Deelname en gebruikmaking daarvan vindt plaats op geheel vrijwillige basis, zoals bijvoorbeeld de kosten voor een festiviteit, en deze kosten mogen dan ook aan studenten worden doorbelast.

Onterechte extra kosten: wat kunnen studenten hiertegen doen?

Het uitgangspunt is dat onderwijsinstellingen worden bekostigd door de overheid en dat studenten slechts een bijdrage verschuldigd zijn in de vorm van het wettelijk collegegeld. Extra kosten mogen onderwijsinstellingen niet (zomaar) in rekening brengen.

Doen onderwijsinstellingen dat toch, dan kunnen studenten dat terugvorderen. Ook kunnen studenten zich verweren indien de opleiding hen dreigt uit te sluiten wanneer zij de extra kosten niet betalen. In beide gevallen kan een student zich wenden tot de burgerlijk rechter.

Duidelijk is dat regelmatig kosten bij studenten in rekening worden gebracht terwijl dat niet mag. Studenten kunnen zich daartegen alleen verweren bij de rechter. Brengt jou opleiding ook kosten in rekening, naast het wettelijk collegegeld? Onze advocaten onderwijsrecht kunnen je snel vertellen of je deze kosten terug kunt krijgen. We voorzien je gratis van advies. Ook een procedure hoeft niet duur te zijn. Studenten zijn voor de gehele dienstverlening meestal slechts € 143,- verschuldigd.

 

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.
LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…