24/07/16

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben geen studiefinanciering. Voor die gevallen is het belangrijk te weten dat er bezwaar en beroepsmogelijkheden bestaan tegen alle beslissingen van DUO.

Patrick Folsche

DUO: Bezwaar en beroep

DUO, bezwaar en beroep

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben geen studiefinanciering. Voor die gevallen is het belangrijk te weten dat er bezwaar en beroepsmogelijkheden bestaan tegen alle beslissingen van DUO.

Bezwaar sup

Een student kan bezwaar instellen tegen een afwijzing op de studiefinancieringsaanvraag. Het bezwaar dient te worden ingesteld binnen zes weken na datum van bekendmaking van het besluit.

Wordt het bezwaar na zes weken ingesteld, DUO verklaart het bezwaar dan niet-ontvankelijk. Het bezwaar wordt dan niet inhoudelijk behandeld.

Alleen in zeer bijzondere gevallen kan een student zich met succes verzetten tegen een niet-ontvankelijkverklaring. De student dient daarvoor een beroep te doen op een verschoonbare termijnoverschrijding (onvoorziene omstandigheden). Mocht je specifieke vragen hierover hebben neem dan contact op met een van onze onderwijsrechtadvocaten voor gratis advies.

Bezwaar wordt ingesteld tegen een besluit. Een besluit is een schriftelijke beslissing. Tegen elke schriftelijke beslissing van DUO kun je dus bezwaar maken.

  • Intrekking uitwonendenbeurs;
  • Intrekking studiefinanciering van een EU-student;
  • Weigering studiefinanciering te verlenen voor een studie in het buitenland;
  • Beslissing.

Bezwaar wordt ingesteld door het indienen van een bezwaarschrift. Dat is een schriftelijk stuk waarin de juridische grondslag voor het bezwaar wordt vermeld en toegelicht aan de hand van feiten, de wet en rechtspraak.

Het bezwaarschrift wordt behandeld door de afdeling bezwaar en beroep van DUO zelf. In eerste instantie hoef je dus niet naar de rechter. Nadat je bezwaar is ontvangen en de bezwaartermijn is verstreken heeft DUO zes weken om op het bezwaarschrift te beslissen. Er vind geen zitting plaats.

De beslissing van DUO luidt ‘gegrond’ of ‘ongegrond’. Verklaart DUO het bezwaar ‘gegrond’ dan is de student in het gelijk gesteld en herziet DUO het besluit waartegen het bezwaar was ingesteld. Verklaart DUO het bezwaar ‘ongegrond’ dan is de student niet in het gelijk gesteld en blijft DUO bij haar standpunt.

Is het bezwaar ongegrond verklaard, dan kan de student in beroep bij de bestuursrechter.

Beroep

Beroep bij de bestuursrechter wordt ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank. Dit beroepschrift is niet gericht tegen het eerste besluit van DUO, maar tegen de beslissing van DUO om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Het beroepschrift lijkt qua inhoud op het bezwaarschrift. Het is een schriftelijk stuk waarin de juridische grondslag voor het beroep wordt vermeld en toegelicht aan de hand van feiten, de wet en rechtspraak. Het is echter geen kopie van het bezwaarschrift, omdat het bezwaarschrift is gericht tegen het eerste besluit. Het beroepschrift is gericht tegen de beslissing op bezwaar.

Na ontvangst van het beroepschrift stelt de bestuursrechter DUO in de gelegenheid zich over de zaak uit te laten. Dat kan DUO doen door het indienen van een verweerschrift. Daarin staat geschreven waarom DUO het bezwaar ongegrond heeft verklaard en waarom DUO vindt dat het beroep bij de bestuursrechter ook ongegrond moet worden verklaard.

Nadat de bestuursrechter het verweerschrift heeft ontvangen wordt een zitting gepland. Ter zitting worden partijen verwacht te verschijnen. De student in persoon, eventueel vergezeld door een advocaat, en van DUO verschijnt een medewerker van de afdeling bezwaar en beroep. Ter zitting mogen beide partijen hun verhaal doen, maar de zitting is ook de gelegenheid voor de bestuursrechter om vragen te stellen.

Binnen zes weken doet de bestuursrechter uitspraak. De uitspraak luidt ‘gegrond’ of ‘ongegrond’. Verklaart de bestuursrechter het beroep ongegrond dan rest de student nog maar één laatste kans. De student kan in beroep bij de Centrale Raad van Beroep. De hoogste rechter in Nederland voor studiefinancieringszaken.

Een zaak bij de Centrale Raad van Beroep lijkt erg op die bij de bestuursrechter. Wel duurt de zaak veel langer en zitten er hogere rechters in de Centrale Raad van Beroep, genaamd ‘raadsheren’.

Een bezwaar- of beroepsprocedure is een complexe aangelegenheid. Het is verstandig juridisch advies in te winnen, bij voorkeur bij een advocaat gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Onze specialisten beantwoorden gratis jouw vragen. Onze onderwijsrechtadvocaten kunnen jou in een procedure tegen DUO bijstaan. Meestal kan dit voor slechts € 143,- en soms zelfs gratis.
Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.
LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…