24/07/16

Een klacht over een MBO-instelling kan een student indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Heeft de school geen klachtenregeling? Dan kan de student de klacht bij het bestuur van de school indienen. Maar wat als de student een klacht heeft over examens, tentamens, examinatoren of examencommissies? Het bestuur behandelt dergelijke klachten niet. Een student kan daarvoor […]

Gor Gabrelian

De Commissie van Beroep voor de Examens
/

Commissie van Beroep

Een klacht over een MBO-instelling kan een student indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Heeft de school geen klachtenregeling? Dan kan de student de klacht bij het bestuur van de school indienen. Maar wat als de student een klacht heeft over examens, tentamens, examinatoren of examencommissies? Het bestuur behandelt dergelijke klachten niet. Een student kan daarvoor terecht bij de Commissie van Beroep voor de Examens.

 

Bevoegdheid van de CBE

Bij de Commissie van Beroep voor de Examens (CBE) kan beroep worden ingesteld tegen beslissingen van:

  • Examencommissies;
  • Examinatoren;

De beslissing kunnen gaan over uiteenlopende zaken, zoals:

De samenstelling

Een Commissie van Beroep bestaat uit een aantal leden en een onafhankelijke voorzitter. De leden maken in ieder geval geen deel uit van het bestuur en van de inspectie binnen een examencommissie of examinatoren. De leden worden benoemd voor een termijn van ten minste drie en ten hoogste vijf jaar.

Op tijd beroep instelling

Is een student het niet eens met een beslissing van een examencommissie of examinator dan kan hij beroep instellen bij de Commissie van Beroep. Beroep wordt ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de commissie. In het beroepschrift staat waarom de student het niet eens is met de beslissing.

Het beroep moet wel tijdig zijn ingesteld.

Een student heeft slechts twee weken de tijd om het beroep in te stellen, rekenend vanaf de datum van toezending van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.

Is het beroep niet tijdig ingesteld dan is het einde verhaal. De Commissie van Beroep verklaart het beroep niet-ontvankelijk. Alleen als het beroep wegens zeer bijzondere omstandigheden niet tijdig is ingesteld kan een student zich verzetten tegen de niet-ontvankelijkverklaring.

Wanneer het beroepschrift tijdig is ingediend, stuurt de commissie een ontvangstbevestiging. Als de gegevens niet compleet zijn , wordt de student in de gelegenheid gesteld om het beroepschrift aan te vullen.

Hoorzitting en uitspraak

De Commissie van Beroep stelt eerst een onderzoek in. Er wordt een hoorzitting gehouden, zodat beide partijen hun verhaal kunnen toelichten. Ook heeft de CBE zelf vaak vragen. Wij adviseren studenten daarom om altijd aanwezig te zijn tijdens een hoorzitting. Als de CBE voldoende informatie heeft dan sluit zij officieel het onderzoek.

Op grond van de wet is de Commissie van Beroep verplicht om binnen vier weken uitspraak te doen, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken. De commissie maakt haar uitspraak bekend aan de student, diens ouders en de school.

De Commissie van Beroep kan in haar uitspraak bepalen dat de beslissing wordt vernietigd. De beslissing bestaat dan simpelweg niet meer. Een voorbeeld volgt:

De examencommissie komt tot de vaststelling dat de student onvoldoende studievoortgang heeft geboekt en geeft een negatief bindend studieadvies. De onderwijsovereenkomst wordt beëindigd en de student wordt uitgeschreven. De student vecht in beroep met succes de beslissing aan. De CBE stelt de student in het gelijk en vernietigt de beslissing. Mag de student zich dan weer inschrijven voor de opleiding? Het antwoord luidt: ja. De beslissing van de examencommissie, het bindend studieadvies, bestaat namelijk niet meer.

De commissie mag niet zelf beslissen in de zaak. Dat betekent dat, als de student in het gelijk wordt gesteld de school een nieuwe beslissing moet nemen. De commissie kan in de uitspraak wel instructies geven voor de nieuwe beslissing.

Hoewel het de bedoeling is om de procedure bij de Commissie van Beroep eenvoudig te houden, blijkt in de praktijk dat het vaak gaat om lastige materie. Ook CBE’s wijzen geregeld onjuiste uitspraken, omdat zij verkeerd worden geïnformeerd door scholen. Dat is jammer, want de uitkomst van de procedure kan grote gevolgen hebben voor een student. Het is daarom verstandig om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het onderwijsrecht.

Onze advocaten onderwijsrecht helpen jou graag verder. We voorzien je gratis van advies en ook een procedure hoeft niet duur te zijn. Studenten zijn voor de gehele dienstverlening meestal slechts € 143,- verschuldigd.

 

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

 

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…