24/07/16

Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid van het CBE Bij het […]

Gor Gabrelian

College van Beroep voor de Examens in het HBO en WO
/

College van Beroep voor de Examens

Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren.

Bevoegdheid van het CBE

Bij het College van Beroep kan beroep worden ingesteld tegen bijvoorbeeld beslissing met betrekking tot:

  • Bindend studieadvies;
  • Toelating tot tentamens;
  • Beoordeling van tentamens en examens;
  • Toelating tot een masteropleiding;
  • Uitslag van tentamens;
  • Uitslag van scripties of practica
  • Weigering van een vrijstelling;
  • Fraude en plagiaat.

De samenstelling

De samenstelling van een college van beroep is bij wet geregeld. Zo blijkt uit de WHW dat het CBE drie of vijf leden heeft en dat het CBE voltallig zitting houdt. Een college wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond. Buiten de voorzitter bestaat het CBE voor tenminste de helft uit docenten en één student. De leden van het college van beroep worden doorgaans benoemd voor een termijn van drie jaar. Studentleden worden benoemd voor een periode van één of twee jaar.

Beroep instellen en ontvankelijkheid

Een student kan zich verzetten tegen een van de hierboven genoemde beslissingen door beroep in te stellen bij het CBE. Beroep wordt ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de faciliteit van de onderwijsinstelling. Deze faciliteit wordt Loket Rechtsbescherming of Loket Beroep Bezwaar of Klacht genoemd. Het loket dient het beroep van de student naar het juiste orgaan door te zenden.

Let op! De termijn voor het schriftelijk indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken, rekenend vanaf de datum van toezending van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld.

Wanneer het beroepschrift is ontvangen, stuurt het CBE een ontvangstbevestiging. Als de gegevens niet compleet zijn wordt er gelegenheid geboden om het beroepschrift aan te vullen. Is het beroep niet tijdig ingesteld, dan verklaart het CBE de indiener (appellant(e)) niet-ontvankelijk. Het beroep wordt dan niet inhoudelijk behandeld. Tegen een niet-ontvankelijkheid kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Minnelijke regeling

Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt het College van Beroep het beroepschrift aan het orgaan waartegen het beroep is gericht. Bij voorbeeld: Als het beroep zich richt tegen een besluit van de examencommissie dan wordt de examencommissie door het CBE benaderd. Dat gebeurt met uitnodiging om in overleg met student te gaan. Wellicht dat partijen nog tot een oplossing komen zonder het CBE. Het desbetreffende orgaan (bijvoorbeeld examencommissie) deelt binnen drie weken aan het CBE mede of partijen een oplossing hebben gevonden. Dat gebeurt niet vaak. Komen partijen niet samen tot een oplossing dan wordt het beroepschrift door het CBE in behandeling genomen.

Uitkomst van de procedure

Het College van Beroep beslist binnen tien weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken.

Acht het CBE het beroep gegrond dan vernietigt het de beslissing. Het besluit houdt dan op te bestaan, bijvoorbeeld:

De examencommissie komt tot de beslissing dat een student heeft gefraudeerd en sluit diegene uit van deelname aan het onderwijs. De student stelt tijdig beroep in tegen de beslissing bij het CBE. Het CBE geeft de student gelijk en vernietigt de beslissing van de examencommissie. Mag de student dan weer deelnemen aan het onderwijs? Het antwoord luidt : ja. De beslissing van de examencommissie bestaat niet meer. Er is geen sprake meer van fraude.

Het College van Beroep is niet bevoegd in de plaats van de geheel of gedeeltelijk vernietigde beslissing een nieuwe beslissing te nemen. Het CBE mag dus niet zelf in de zaak beslissen. Het kan bepalen dat opnieuw in de zaak wordt beslist. Daarbij kan het CBE voorwaarden en een termijn stellen.

De praktijk wijst uit dat het CBE vaak – circa 80% – een beroep ongegrond verklaart. Meestal komt dit doordat een student zelf de procedure voert, zonder bijstand van een advocaat, en niet weet wat belangrijk is om te melden in het beroepschrift en tijdens de hoorzitting.

Wil jij in beroep tegen een beslissing? We voorzien je gratis van advies en dankzij het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand zijn de kosten voor een advocaat vaak slechts € 143,-. We horen graag of we je verder kunnen helpen.
Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

 

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…