24/07/16

Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs. Bevoegdheid van het College Bij […]

Gor Gabrelian

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)
/

CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.
Bevoegdheid van het College

Bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) kan beroep worden ingesteld tegen beslissingen van onderwijsinstellingen. Die beslissingen zijn meestal:

  • Afkomstig van het College van Bestuur, of;
  • Een uitspraak van het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Het kan gaan over verschillende zaken, waaronder:

  • Bindend studieadvies;
  • Iudicium abeundi;
  • Financiële ondersteuning;
  • Toelating tot een masteropleiding;
  • Decentrale selectie;
  • Weigering van een vrijstelling;
  • Fraude en plagiaat;
  • Overtreding van ordemaatregelen.

De procedure bij het CBHO is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Wat betreft de procesregels wijkt het CBHO ten aanzien van specifieke kwesties zoals het bindend studieadvies af van de algemene procedureregels zoals opgenomen in de Awb. Deze afwijkende procedureregels zijn gepubliceerd op de website van het CBHO.

De samenstelling

De samenstelling van het CBHO is bij wet geregeld. De rechters van het CBHO en de plaatsvervangende leden worden bij koninklijk besluit benoemd voor het leven. De samenstelling van het CBHO is hier gepubliceerd.

Een zaak kan worden behandeld door een enkelvoudige of een meervoudige kamer van het CBHO. De enkelvoudige behandeling houdt in dat één rechter zich over de zaak uitlaat. Bij een meervoudige behandeling buigen drie rechters zich over de zaak. Uitgangspunt is behandeling in een meervoudige kamer.

Hoger beroep, griffierecht en ontvankelijkheid

Een student kan zich verzetten tegen een besluit van het College van Bestuur of een uitspraak van het CBE door hoger beroep in te stellen bij het CBHO. Hoger beroep wordt ingesteld door het indienen van een hoger beroepschrift bij de secretaris van het CBHO.

Let op: de termijn voor het schriftelijk indienen van een hoger beroepschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum van toezending van het besluit of de uitspraak waartegen hoger beroep wordt ingesteld.

Is het beroep niet tijdig ingesteld, dan verklaart het CBHO de student (appellant(e)) niet-ontvankelijk. Het beroep wordt dan niet inhoudelijk behandeld en de zaak is definitief afgedaan.

Als de gegevens niet compleet zijn wordt er gelegenheid geboden om het hoger beroepschrift aan te vullen.

Voor de behandeling van de zaak is griffierecht verschuldigd aan het CBHO. Het griffierecht bedraagt € 46,-.  Bij een gegrondverklaring van het beroep wordt het griffierecht verhaald op de hogeschool of universiteit. Het griffierecht moet tijdig worden voldaan anders verklaart het CBHO het hoger beroep niet-ontvankelijk!

De behandeling

Als het hoger beroep op tijd is ingesteld en het griffierecht tijdig is voldaan gaat het CBHO over tot behandeling van de zaak.

Eerst verzoekt het CBHO de onderwijsinstelling de op de zaak betrekking hebbende stukken op te sturen en een verweerschrift in te dienen. De onderwijsinstelling krijgt daarvoor een termijn van zes weken na de dag van verzending van het hoger beroepschrift aan hen.

Daarna volgt een zitting. Het CBHO roept de student en de school tenminste een week voor de zitting op om te verschijnen. Zowel de student als het college van bestuur, de examinator, de examencommissie of het CBE krijgen tijdens de zitting de mogelijkheid hun standpunten toe te lichten. Partijen krijgen meestal maar 5 minuten om hun zaak toe te lichten. Vaak volgen daarna vragen van het CBHO aan beide partijen. Voor de gehele zaak wordt ongeveer dertig minuten uitgetrokken.

Uitkomst van de procedure

Het CBHO beslist binnen zes weken na de sluiting van het onderzoek. Het onderzoek wordt doorgaans direct na de hoorzitting gesloten. In bijzondere omstandigheden kan het CBHO deze termijn met zes weken verlengen.

In tegenstelling tot het CBE heeft het CBHO meer bevoegdheden. Zo mag kan het CBHO een beslissing van het college van bestuur of een uitspraak van het CBE vernietigen en zelf direct de uitkomst bepalen. Een student hoeft dan niet nog een procedure te doorlopen om duidelijkheid te verkrijgen over zijn rechtspositie.

Onderwijsrecht is zo complex dat ook het CBHO op haar website aanraadt om een juridische deskundige in de arm te nemen. Een blik op de rechtspraak van het CBHO, leert de lezer meteen dat veel hoger beroepen worden afgewezen. De meeste studenten weten niet dat de advocaatkosten voor de gehele procedure vaak slechts € 143,- bedragen. Onze onderwijsrechtadvocaten helpen jou graag verder.
Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

 

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…