25/07/16

De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist. Ook had zij enkele tentamens gemist. De tentamens die zij wel had gemaakt verliepen niet goed. Aan het einde van het studiejaar had zij slechts 5 studiepunten gehaald.

Patrick Folsche

Bindend Studieadvies bij ziekte Sarcoïdose onterecht
/ /

Het College van Beroep van de Examens van de Hogeschool Utrecht heeft op 22 december 2015 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde zaak over het beroep van een zieke studente aan wie een bindend studieadvies was verleend. Ze mag verder studeren.

Slechts 5 studiepunten

De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist. Ook had zij enkele tentamens gemist. De tentamens die zij wel had gemaakt verliepen niet goed. Aan het einde van het studiejaar had zij slechts 5 studiepunten gehaald.

Bindend Studieadvies

De examencommissie verleende aan haar om die reden een negatief bindend studieadvies (link naar informatief artikel over bindend studieadvies). Daardoor mocht zij niet verder studeren. Tegen dit bindend studieadvies kwam zij in beroep bij het College van Beroep voor de Examens.

Mogelijke voorzieningen

De examencommissie erkende dat bij studente sprake was van ziekte en dat dit als persoonlijke omstandigheid dient te worden meegewogen bij het al dan niet verlenen van een negatief bindend studieadvies. De examencommissie verweet studente echter, naast onvoldoende studievoortgang, ook dat zij geen gebruik had gemaakt van de mogelijke voorzieningen die de Hogeschool biedt om tegemoet te komen aan studenten waarbij persoonlijke omstandigheden een rol spelen. Studente gaf ter zitting aan dat voor haar niet voldoende duidelijk was welke voorzieningen beschikbaar waren.

Grote verantwoordelijkheid opleiding

Het College is van oordeel dat hier een grote verantwoordelijkheid bij de opleiding ligt. Wanneer een student tijdig zijn of haar omstandigheden meldt wordt vanwege de kennis van een studieloopbaanbegeleider, maar met name van een studentendecaan, een actieve opstelling verwacht voor wat betreft de ondersteuning van het verzoek om passende voorzieningen. Het College is van oordeel dat de studentendecanen de studente hadden moeten informeren over welke voorzieningen er mogelijk zijn en wat studente zou moeten doen om die voorziening toegekend te krijgen. Het enkel verwijzen naar procedures vindt het College onvoldoende.

Het College geeft daarmee een krachtig signaal af. Studenten die wegens beperkingen moeite hebben aan het gehele onderwijsprogramma deel te nemen moeten in de gelegenheid worden gesteld een aangepast programma te volgen én de opleiding moet hen daarover informeren en begeleiden bij het aanvragen van deze voorzieningen. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat de student de opleiding op de hoogte stelt van de persoonlijke omstandigheden.

Omstandigheden niet gemeld

Als bij een student omstandigheden spelen die het moeilijk maken aan het onderwijs deel te nemen doet de student er goed aan deze omstandigheden te melden bij de tutor of decaan. De onderwijsinstelling kan dan rekening houden met de omstandigheden. Ook kan daarmee, net als bij deze student, voorkomen worden dat er door een negatief bindend studieadvies een einde komt aan de opleiding. Uit deze zaak blijkt nog maar eens dat ook indien omstandigheden niet gemeld zijn een beroep daarop nog steeds kan slagen. Het beroep van deze studente werd gegrond verklaard.

Voor iedere student die graag wil doorstuderen na een bindend studieadvies loont het om juridisch advies in te winnen. In veel gevallen kan het studieadvies worden vernietigd of kunnen afspraken worden gemaakt met de onderwijsinstelling over voorwaardelijke voortzetting van de opleiding.

Heb jij vragen over het bindend studieadvies? Neem vrijblijvend contact op met ons. Wij adviseren graag over de mogelijkheden.

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…