24/07/16

Het is de schrik van menig beginnend student in het hoger onderwijs: het (negatief) bindend studieadvies. Zolang de propedeuse nog niet behaald is kan een student dit bindend studieadvies krijgen. Het ontvangen van een bindend studieadvies betekent einde opleiding en om die reden mag het advies niet lichtvaardig door een onderwijsinstelling gegeven worden. Het doel […]

Patrick Folsche

Bindend studieadvies in het HBO en WO
/ /

Bindend studieadvies in het HBO en WO

Het is de schrik van menig beginnend student in het hoger onderwijs: het (negatief) bindend studieadvies. Zolang de propedeuse nog niet behaald is kan een student dit bindend studieadvies krijgen. Het ontvangen van een bindend studieadvies betekent einde opleiding en om die reden mag het advies niet lichtvaardig door een onderwijsinstelling gegeven worden.

Het doel van de bindend studieadviesregeling

Het idee achter het concept van het negatief bindend studieadvies is eenvoudig: Beëindig de opleiding van studenten die niet geschikt zijn voor de opleiding tijdig. Zo wordt voorkomen dat zij vele jaren onsuccesvol studeren. Studenten die excessief lang over hun opleiding doen kosten het Nederlandse onderwijsstelsel immers veel geld.

Ondanks deze goede intenties zijn studenten die worden gedwongen te stoppen met hun opleiding daar doorgaans niet blij mee. Zij willen graag doorstuderen en vinden zichzelf wel geschikt voor de opleiding. Steeds vaker vinden studenten de weg naar het College van Beroep voor de Examens waar zij in beroep kunnen tegen het negatief bindend studieadvies.

Wanneer mag een student een negatief bindend studieadvies krijgen?

De juridische grondslag voor het negatief bindend studieadvies is gelegen de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Daaruit blijkt dat een bindend studieadvies alleen mag worden gegeven indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het studieadvies wordt voor de eerste keer gegeven. Onderwijsinstellingen mogen  bijvoorbeeld niet eisen dat een student na het eerste studiejaar 50 punten heeft gehaald én na het tweede studiejaar alle 60. Er mag maar één norm worden gehanteerd.
 • De student heeft onvoldoende studiepunten gehaald. Hoeveel studiepunten voldoende is staat in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding.
 • De student is tijdens het studiejaar gewaarschuwd voor de gevolgen van onvoldoende studievoortgang. Dit gebeurt meestal per brief na het eerste half jaar. Een student die niet is gewaarschuwd kan geen negatief bindend studieadvies krijgen.
 • De student is in de gelegenheid gesteld zijn verhaal te doen bij de examencommissie. Dit dient er toe dat de student te mogelijkheid krijgt duidelijk te maken waarom hij of zij onvoldoende studiepunten heeft gehaald en de examencommissie te wijzen op bijzondere omstandigheden als die aanwezig zijn.
 • Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden mag geen negatief bindend studieadvies worden opgelegd. Bijzondere omstandigheden zijn:
  • Ziekte
  • Functiestoornis
  • Zwangerschap
  • Bijzondere familie-omstandigheden
  • Lidmaatschap van bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad of opleidingscommissie.

Een negatief bindend studieadvies betekent dat de student wordt uitgeschreven. De onderwijsinstelling kan beslissen dat de student zich een aantal jaar na het bindend studieadvies niet opnieuw kan inschrijven voor een opleiding met dezelfde propedeuse.

De hoogste onderwijsrechter van Nederland, het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), heeft de laatste jaren veel uitspraken gedaan over het negatief bindend studieadvies. Studenten zijn daarbij regelmatig in het gelijk gesteld.

Een student die een bindend studieadvies heeft gekregen ondanks dat dat volgens het bovenstaande overzicht niet gegeven kon worden, doet er goed aan beroep in te stellen bij het College van Beroep voor de Examens. Dat geldt ook voor de student die op andere wijze kan aantonen toch voor de opleiding geschikt te zijn, bijvoorbeeld door het overleggen van reeds behaalde diploma’s van hetzelfde niveau als de huidige opleiding. Het College van Beroep voor de Examens kan het bindend studieadvies ongedaan maken.

Voor iedere student die graag wil doorstuderen na een bindend studieadvies loont het om juridisch advies in te winnen. In veel gevallen kan het studieadvies worden vernietigd of kunnen afspraken worden gemaakt met de onderwijsinstelling over voorwaardelijke voortzetting van de opleiding. Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten. We adviseren je gratis over de mogelijkheden. We kunnen je ook bijstaan in een procedure bij het CBE. Dat kost in de meeste gevallen slechts € 143,-.
Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar info@honoreadvocaten.nl of laat hieronder een reactie achter.

 

LEARN MORE

RECENT ARTICLES

Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging
De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de studievertraging die studenten van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) hebben opgelopen.
Hogeschool van Amsterdam moet schadevergoeding betalen
Een studie kan door omstandigheden (ziekte, zwangerschap etc.) langer duren dan voorzien. Bij te veel studievertraging verstrekt een hogeschool of universiteit een negatief bindend studieadvies. Soms is echter het geval dat studievertraging wordt veroorzaakt door het toedoen van de onderwijsinstelling. Afhankelijk van de oorzaak van de studievertraging kan de student…
De studente in kwestie lijdt aan sarcoïdose. Sarcoïdose is een zeldzame ziekte waarbij, door onbekende oorzaak, ontstekingen ontstaan. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, dit ervaren veel mensen met sarcoïdose als de voornaamste beperking. Ook deze studente had veel last van vermoeidheid en had om die reden veel lessen gemist.…
DUO, bezwaar en beroep
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Over het algemeen heeft DUO de zaken goed op orde en krijgen studenten die daar recht op hebben keurig hun studiefinanciering gestort. Soms gaat het echter mis en krijgen studenten die daar wel recht op hebben…
De Nuffic
De Dienst Uitvoering Onderwijs is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs informeert studenten en onderwijsinstellingen en is onder meer belast met het toekennen van studiefinanciering. Sommige vraagstukken zijn behoorlijk complex of simpelweg tijdrovend, bijvoorbeeld beoordelingen van buitenlandse opleidingen en meeneembaarheid studiefinanciering. Bij dit soort…
Geschillenadviescommissie
De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of door het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden behandeld.   Bevoegdheid van de GAC Onderwerpen die een geschillenadviescommissie behandelt zijn onder meer: in- of uitschrijving (waaronder…
CBHO
Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs is een gerechtelijke instantie, speciaal voor rechtszaken op het terrein van het hoger onderwijs.…
College van Beroep voor de Examens
Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep voor de examens (CBE) in te stellen. Het CBE is een onafhankelijke instantie waarbij studenten beroep kunnen instellen tegen beslissingen van examencommissies, toelatingscommissies en examinatoren. Bevoegdheid…
uitschrijving in het HBO en WO
Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij niet hadden voorzien. DUO en Studielink De student moet zijn/haar studiefinanciering (bij DUO) stopzetten. Helaas bestaat bij veel studenten het misverstand dat daarmee ook automatisch de…